Sterk in structuur

De adviseurs van de IT Management Group ondersteunen u graag bij uw ICT vraagstuk. De IT Management Group is sterk in het aanbrengen van structuur en het bieden van kwalitatief goede inhoudelijke oplossingen.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Certificeringen


ADVIES

Algemeen Inrichten beheerorganisatie Inrichten projectorganisatie ICT en duurzaamheid ICT-SCAN

De IT Management Group is gespecialiseerd in de inrichting en optimalisatie van uw beheer- en projectorganisatie. ITMG heeft ruime ervaring met het inrichten van applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beheer. We helpen u graag bij het maken van keuzes over het inrichten en begeleiden van in- en uitbestedingstrajecten. Met onze beheeraudit kunnen wij de volwassenheid van uw IT organisatie meten en u adviseren over de te nemen stappen om uw dienstverlening te verbeteren.

Bij het inrichten van uw projectorganisatie kunnen wij u ondersteunen bij het implementeren van een bij uw organisatie passende projectstructuur. Structuur geeft u houvast om uw projecten met goed resultaat te kunnen uitvoeren. De structuur is in onze ogen de helft van het werk, de andere helft wordt bepaald door de vaardigheden van uw projectmanagers, projectleiders en projectmedewerkers. Wij ondersteunen u bij het optimaliseren van deze vaardigheden door coaching, opleiding en/of begeleiding.

Hier treft u een aantal voorbeelden van projecten die de IT Management Group uitvoert of heeft uitgevoerd.

OrganisatieOmschrijving advies
Zakelijke dienstverleningHet onderzoeken van de opzet en inrichting van de IT beheerorganisatie van een grote verzekeraar en het op basis van de onderzoeksresultaten adviseren over de toekomstige inrichting. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: ITIL en CMM.
OverheidEen overheidsorganisatie wordt in toenemende mate geconfronteerd met leveranciers die werken volgens de DevOps methode. Dit past niet bij de huidige organisatie-inrichting van de overheidsorganisatie. ITMG heeft de organisatie geadviseerd over de toekomstige inrichting van de organisatie, zodanig dat deze aansluit bij de ontwikkelingen die zich voordoen bij leveranciers. Door middel van training en workshops worden medewerkers betrokken bij de nieuwe inrichting. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: DevOps, SAFe, Agile, ITIL.
Semi-OverheidVoor een semi-overheidsorganisatie zijn alle medewerkers van de IT Directie opgeleid in de best practice ITIL gecombineerd met de principes van DevOps en Agile Scrum. Teneinde de doelstelling van de opdrachtgever te bereiken is een trainingsprogramma op maat gemaakt (inclusief praktijkoefeningen) dat antwoord geeft op de vraagstukken die leven bij de diverse onderdelen van de organisatie op het gebied van ITIL, DevOps en Agile Scrum. ITMG heeft de werkzaamheden uitgevoerd en begeleid die nodig zijn om het opleidingsprogramma tot een succes te maken. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: DevOps, SAFe, Agile, ITIL.
GemeenteBij een gemeente in Zuid Holland zijn de applicatiebeheerders decentraal verdeeld over de verschillende businessafdelingen. Het applicatiebeheer is onvoldoende effectief en efficiënt en onvoldoende in control. ITMG heeft op verzoek van de gemeente een strategische notitie opgesteld waarin de strategie wordt omschreven aangaande de inrichting van het applicatiebeheer en functioneel beheer en het (na akkoord van het management op de notitie) uitvoeren van het project waarin het applicatiebeheer wordt gestructureerd en gecentraliseerd. Belangrijke verbeteringen zijn: continue kwalitatieve dienstverlening, kennisborging en onderlinge backup, centrale sturing op leveranciers en ketensamenwerking met i-adviseurs. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices en modellen gebruikt: ITIL, BiSL, TMap, Kotter, negenvlaksmodel.
Zakelijke dientverleningITMG heeft voor haar klant het IT Repair program uitgevoerd. Het IT Repair program was noodzakelijk omdat bij een externe audit een aantal kwetsbaarheden aan het licht kwamen. Binnen het IT Repair program is het IT Beleid opgesteld evenals de technische architectuur en is middels een offerteprocedure het IT beheer uitbesteed aan een externe leverancier. Onderdeel van de werkzaamheden was de communicatie met de RvC en andere betrokken stakeholders. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: ISO20000, ISO27002, CMM.
ZorgITMG is gevraagd het portfoliomanagement en projectmatig werken in te richten bij een ZBO op het gebied van zorg en gezondheid. Onderdeel van het project is het invoeren van de structuur inclusief processen en procedures en het opleiden en coachen van medewerkers. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: PRINCE2, MOP.
Zakelijke dienstverleningHet begeleiden van een IT dienstverlener bij het behalen van de ISO20000 en ISO27002 certificering. Met behulp van onder andere presentaties aan het management en de medewerkers en het organiseren van workshops zijn de processen, activiteiten, overleggen en organisatiestructuur ingericht conform deze standaard. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: ISO20000, ISO27002, CMM.
ZorgITMG is gevraagd de IT Servicemanagement organisatie van een zorgorganisatie te beoordelen. Aan de hand van de verzamelde informatie is een rapportage opgesteld van de volwassenheid van de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau en is een advies uitgebracht aangaande de te nemen stappen op korte en langere termijn om te groeien in volwassenheid. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: CMM.
GemeenteITMG is gevraagd advies te geven overde teststrategie inclusief testaanpak voor de applicatiebeheerders. De werkzaamheden bestaan uit het door middel van workshops vaststellen van een nieuwe aanpak inclusief roadmap. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: TMap, ISTQB, BiSL.
OverheidITMG is gevraagd het functioneel beheer binnen een ministerie te professionaliseren. Samen met de medewerkers en het management is een plan van aanpak opgesteld voor het professionaliseren van het team functioneel beheer. Vervolgens heeft de IT Management Group de werkzaamheden uit dit plan van aanpak begeleid. Deze bestonden o.a. uit het verbeteren van de kennis van functioneel beheer en de kennis van BiSL, het inrichten van de beheerprocessen, opzetten van kennisdeling, inrichten onderlinge achtervang en teambuilding. Het project is volgens planning en zonder budgetoverschrijding en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Tijdens de opdracht is gebruik gemaakt van serious gaming. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: CMM, BiSL, ITIL.
Zakelijke dienstverleningITMG is door een IT dienstverlener gevraagd te adviseren en ondersteunen bij het maken van een keuze voor een nieuwe ITSM servicedesk tool. Het project bestond uit het inrichten van het besluitvormingsproces om te komen tot een keuze voor een nieuwe tool en het opstellen van een requirementslijst op basis waarvan het pakket kon worden geselecteerd.
OnderwijsITMG is gevraagd om de kwetsbaarheden verbetermogelijkheden van de IT-organisatie van een universiteit te inventariseren. De bevindingen zijn in de vorm van een startnotitie gepresenteerd aan het management zodat op basis van de startnotitie een verbeterproject is opgestart. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: ITIL, BiSL, CMM.
Zakelijke dienstverleningITMG is door een grote bank gevraagd te adviseren over IT Governance en awareness te creëren bij de medewerkers waar het gaat om IT Governance. De medewerkers zijn opgeleid in COBIT en ITMG heeft ondersteund bij de startfase van de implementatie van COBIT in de organisatie. Bij deze opdracht zijn de volgende best practices gebruikt: COBIT, ITIL.