Sterk in structuur

De adviseurs van de IT Management Group ondersteunen u graag bij uw ICT vraagstuk. De IT Management Group is sterk in het aanbrengen van structuur en het bieden van kwalitatief goede inhoudelijke oplossingen.

Klanten van ITMG


Kwantum
Dunea
LVNL
Utrecht
RVO
SkilledMinds
Idexx
Xantara-IT
MaestroAcademy
Overzicht klanten

Certificeringen


Risico- en kostenbeheersing

Algemeen Inrichten beheerorganisatie Inrichten projectorganisatie ICT en duurzaamheid Risico- en kostenbeheersing

ICT-projecten lopen vaak niet zoals gepland. Volgens onderzoek door o.a. Gartner en Aberdeen wordt:

 • 90% van de ICT-projecten te laat opgeleverd;
 • 50% van de ICT-projecten opgeleverd boven het geplande budget;
 • 30% van de ICT-projecten voor oplevering stopgezet.

Bovendien komt:

 • 50% van de projecten niet tegemoet aan de gestelde business doelstellingen.

De financiële gevolgen worden steeds onoverzichtelijker. De ICT-uitgaven van bedrijven nemen absoluut en relatief toe. In 1990 was nog maar 20% van de investeringen ICT-georiënteerd, in 1998 was dit percentage 40%. Op dit moment wordt naar schatting 50% van al het kapitaal geïnvesteerd in ICT(-projecten).

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat het onder controle krijgen en houden van projectrisico’s en projectkosten steeds crucialer wordt. Hoewel nut en noodzaak van risicobeheersing en kostenbeheersing worden onderkend, levert de implementatie van deze twee aandachtsgebieden in de praktijk vaak problemen op. De oorzaak hiervan kan voor een deel worden toegeschreven aan het feit dat er vaak meerdere disciplines betrokken zijn bij ICT-projecten. Elk van deze disciplines kent zijn eigen prioriteiten. ICT-specialisten zijn vaak minder geïnteresserd in risico-analyses en kostenanalyses. Controllers staan soms ver af van de techniek (ICT).

Vraagstukken die spelen bij risicobeheersing en kostenbeheersing zijn:

 • Welke organisatorische eenheid houdt zich bezig met risico- en kostenbeheersing?
 • Is risicobeheersing en kostenbeheersing een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie of van de projectorganisatie?
 • Hoeveel tijd en geld moet worden geïnvesteerd in risicobeheersing en kostenbeheersing?
 • Welke methoden voor risico- en kostenbeheersing passen het best bij de organisatie, de programma’s en de projecten?
 • Op welk moment zijn risico- en kostenanalyses opportuun?

Wat doet de IT Management Group:

De IT Management Group adviseert en ondersteunt bij het inrichten, toepassen en optimaliseren van risicobeheersing en kostenbeheersing binnen uw organisatie. ITMG heeft ervaring met het toepassen van risicobeheersingmethoden in grote en complexe ICT-projecten. ITMG vind het belangrijk dat in een vroeg stadium een inschatting wordt gemaakt van risico’s en kosten en dat deze aandachtsgebieden voordurend worden gemonitord. Uitloop van projecten in tijd en geld ontstaat vaak omdat aan het begin van het traject niet duidelijk is vastgesteld wat het ICT-project aan de business doelstellingen moet bijdragen. De methoden van ITMG zijn erop gericht dit in een vroeg stadium te onderkennen.

Omdat bij onze klanten grote belangstelling bestaat voor het thema risicomanagement biedt de IT Management Group een Masterclass aan op dit gebied. In deze Masterclass Risicomanagement in de praktijk staat het beheersen van risico’s in de verschillende fasen van een informatiesysteem centraal.

Bij het beheren van informatiesystemen spelen verschillende kostensoorten een rol zoals hostingkosten en de kosten voor het in stand houden van een regieorganisatie. De kosten die in een beheersituatie het minst voorspelbaar zijn, komen meestal voort uit wijzigingen op een informatiesysteem. Wijzigingen komen voort uit onder andere fouten in de software, een veranderende omgeving en (extra) functionaliteitswensen van gebruikers. ITMG kent methoden om ook deze kostensoorten onder controle te krijgen.

De IT Management Group kan uw organisatie onder meer helpen met het:

 • inventariseren en verkennen van de wensen en problemen op het gebied van risico- en kostenbeheersing;
 • samen met uw organisatie bepalen van de doelstellingen van risicobeheersing en kostenbeheersing voor uw organisatie;
 • samen met uw organisatie bepalen van de beste organisatorische inbedding van risicobeheersing en kostenbeheersing zodat continuïteit kan worden gewaarborgd;
 • op basis van doelstelling en organisatorische inbedding opstellen van een plan van aanpak inclusief de inzet van methoden en gebruikmaking van best practices;
 • ondersteunen bij en adviseren over de uitvoering van het plan van aanpak;
 • begeleiden van uw organisatie en medewerkers bij de benodigde organisatieverandering.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek, neemt u dan vrijblijvend contact op met de IT Management Group.