Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Informatie BiSL
 • Wat is BiSL?
 • Trainingslocaties


  Den Haag
  Lange Vijverberg 4-5

  ITMG Den Haag

  Utrecht
  Arthur van Schendelstraat 650

  HNK

  Amsterdam
  Kromwijkdreef 11

  ITMG Amsterdam

  Eindhoven
  Kennedyplein 1

  ITMG Eindhoven

  Rotterdam

  Beursplein 37

  ITMG Rotterdam
  Overzicht locaties

  Referenties algemeen


  Poyee Man
  8/10 -Rating8
  Herkenbaar én met praktijkvoorbeelden!

  D. Kootkar Scholten Awater
  7/10 -Rating7
  PRINCE2 Foundation is een leuke training. De trainer geeft een heldere uitleg, aan de hand van praktische voorbeelden.


  Overzicht referenties

  Klanten

  Schiphol
  NS
  Fuji
  Ikea
  Gemeente Amsterdam
  Thales
  ING
  Belastingdienst
  SVB
  Universiteit of Twente
  TU Delft
  Gemeente Nissewaard
  Oxfam Novib
  Ministerie van Defensie
  Gemeente Leiden
  Gemeente Utrecht
  Rabobank
  Provincie Zuid-Holland
  AMC
  Erasmus MC
  ABN-AMRO
  Rijkswaterstaat
  Reclassering
  DSV
  Overzicht klanten

  Keurmerken

  nrto


  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

  Opleidingsadvies
  Home » Training » Informatie » Best Practices » BiSL Best Practice

  BISL BEST PRACTICE

  Hieronder treft u een omschrijving van Business Information Services Library (BiSL).

  Wat is BiSL
  Business Information Services Library (BiSL) is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. Anders dan frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (Supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (Demand). In dit framework staat beschreven:

  • hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt;
  • hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen;
  • hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt;
  • hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft.

  Direct naar de training BiSL Foundation
  Direct naar Strategisch Informatiemanagement
  Direct naar Tactisch- en Operationeel Informatiemanagement

  BiSL is derhalve voor alle organisaties bestemd die voldoende ervaring hebben met het organisatiebreed specificeren van een uniforme informatiebehoefte en het bewaken van de geleverde ICT-dienstverlening.

  BiSL is een relatief nieuwe standaard, publiek domein geworden in 2005. Dit raamwerk wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement in een organisatie. Het raamwerk wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast.

  Filosofie BiSL
  Veel organisaties zijn voor hun primaire proces steeds meer afhankelijk van goed functionerende informatiesystemen. De rol van functioneel beheer en informatiemanagement wordt hierdoor steeds belangrijker. Functioneel beheer vertaalt immers de gebruikerswensen naar functionele specificaties en informatiemanagement bepaalt de toekomst van de informatiesystemen.
  Functioneel beheer en informatiemanagement samen zorgen voor de optimale aansluiting van de informatiesystemen op het bedrijfsproces, nu en in de toekomst. Dit werkveld kunnen we het beste aanduiden met de term ‘Informatievoorziening’ (IV). Het organisatieonderdeel dat ervoor verantwoordelijk is noemen we ‘Functioneel Beheerorganisatie’ (FB).
  In veel organisaties is een ontwikkeling gaande om zich te concentreren op het primaire product. Dit brengt de behoefte met zich mee om het beheer van de ICT-infrastructuur en/of het beheer van applicaties uit te besteden (outsourcing). De ICT-leverancier die dit werk van de organisatie overneemt zal bovendien steeds vaker bepaalde ontwikkel- en beheerwerkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen (off shoring).

  De opdrachtgever moet in deze situatie goed kunnen aangeven welke behoefte de gebruikersorganisatie heeft (Demand Management) en ook de externe diensten op een slimme manier inkopen (Smart Buyership). Dit zijn eindverantwoordelijkheden van de functioneel beheerorganisatie. Om organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van het functioneel beheer is een procesmodel beschikbaar: de Business Information Services Library (BiSL). BiSL beschrijft de hoofdprocessen van een functioneel beheerorganisatie op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau.


  De structuur van BiSL
  BiSL onderkent processen op drie niveaus:

  • Uitvoerend niveau
   De uitvoerende of operationele processen houden zich bezig met het dagelijks gebruik van de informatievoorziening en met het vormgeven en realiseren van veranderingen in de informatievoorziening.
  • Sturend niveau
   De sturende processen houden zich bezig met kosten en opbrengsten, planningen, kwaliteit van de informatievoorziening en afspraken met de ICT-leverancier.
  • Richtinggevend niveau
   Binnen de processen op richtinggevend niveau wordt bepaald hoe de informatievoorziening er op lange termijn uit moet zien en hoe de sturing op de informatievoorziening moet worden georganiseerd.

  Uitvoerende processen binnen BiSL

  Cluster gebruiksbeheer
  In het cluster gebruiksbeheer worden drie processen onderkend die gericht zijn op het ondersteunen en het operationeel houden van de dagelijkse gang van zaken in de informatievoorziening. Deze processen zijn geclusterd naar de begrippen gebruikers, informatie en inhoud van het informatiesysteem.


  Gebruikersondersteuning
  De doelstelling van gebruikersondersteuning is het ondersteunen, faciliteren en bijsturen van de gebruikers bij het gebruik van de informatievoorziening in de dagelijkse praktijk, zodat de gebruikers optimaal kunnen werken met de bestaande informatievoorziening. Enerzijds worden daarbij informatievragen, klachten, wensen, opdrachten en dergelijke vanuit de gebruikers ontvangen en afgehandeld. Anderzijds worden gebruikers met nieuwsbrieven, gebruikersoverleggen, opleidingen en instructies op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in de informatievoorziening en worden zij ondersteund bij het gebruik van de informatievoorziening.


  Beheer bedrijfsinformatie
  Het proces beheer bedrijfsinformatie richt zich op een correcte opzet en inhoud van de gegevens in de informatievoorziening (en dus ook in de informatiesystemen). Het gaat daarbij onder andere om het beheer van centrale tabellen, om bewaking op een juiste hantering van het bedrijfsinformatiemodel, om het treffen van maatregelen om de gegevenskwaliteit te garanderen en om het verstrekken van ad hoc gegevens en managementinformatie.


  Operationele ICT-aansturing
  Het proces operationele ICT-aansturing vormt de operationele aansturing van de ICT-leverancier. Deze aansturing vindt plaats binnen de kaders zoals die vanuit processen op richtinggevend (mantelovereenkomsten) en sturend (contracten en SLA’s) niveau worden gedefinieerd. Op basis van eisen vanuit de bedrijfsprocessen ten aanzien van de aspecten beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit worden opdrachten verstrekt en wordt de dienstverlening van de ICT-leverancier bewaakt. Functioneel beheer stelt eisen, bewaakt, meet en rapporteert hierbij in termen van de gebruikersorganisatie.

  Cluster functionaliteitenbeheer

  De processen in functionaliteitenbeheer hebben betrekking op een tweetal aandachtsgebieden:

  • het vormgeven
   Functionaliteitenbeheer richt zich op het vormgeven van de gewenste verandering van functionaliteit. Deze processen zijn inhoudelijk van aard.
  • het overdragen
   Functionaliteitenbeheer houdt zich bezig met het initiëren en voorbereiden van de gewenste transitie en de doorvoering van de gewenste verandering.

  Specificeren
  De doelstelling van het proces specificeren is het vertalen van de door wijzigingenbeheer aangegeven gewenste veranderingen in functionaliteit naar inhoudelijke en niet-inhoudelijke oplossingsrichtingen en het vastleggen hiervan ten behoeve van verdere realisatie van de geautomatiseerde informatievoorziening. Dit dient te geschieden op een dusdanige wijze, dat een eenduidige acceptatie van eventuele dienstverlening door ICT-leveranciers mogelijk is. Het proces specificeren is één van de belangrijkste processen van functioneel beheer, omdat juist hier de vertaling gemaakt wordt van behoefte naar oplossing. Dit proces heeft dus in hoge mate invloed op de kosten en de kwaliteit van de informatievoorziening.


  Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening
  Het proces vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening is gericht op het opzetten en onderhouden van de relevante documentatie voor het gebruik en het functioneel beheer van het informatiesysteem (procedures, werkinstructies, handleidingen, en dergelijke). Deze organisatorische kant heeft natuurlijk een sterke afhankelijkheid met het geautomatiseerde systeem.


  Toetsen en testen
  De doelstelling van het proces toetsen en testen is om ervoor te zorgen dat de gewenste verandering vlekkeloos in de organisatie wordt doorgevoerd en dat de gebruikte instrumenten, hulpmiddelen en andere ondersteuningsvormen correct zijn en correct werken. Het meest bekende onderdeel in dit proces is de acceptatietest.


  Voorbereiden transitie (implementeren)
  Het proces voorbereiden transitie (implementeren) moet zorgen voor een probleemloze ingebruikname van de nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit door alle benodigde randvoorwaarden zodanig in te vullen dat de gewenste verandering hierna probleemloos geëffectueerd kan worden.

  Verbindende processen

  Door de processen van gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van functionaliteitenbeheer zorgen voor het realiseren van wijzigingen in de informatievoorziening. De synchronisatie en de communicatie tussen deze twee verschillende aandachtsgebieden verlopen via de verbindende processen. De verbindende processen zijn wijzigingenbeheer en transitie.


  Wijzigingenbeheer
  Het proces wijzigingenbeheer heeft tot doel te komen tot de juiste besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening. Hiertoe bevat wijzigingenbeheer een mechanisme voor het inventariseren, evalueren, prioriteren en ten uitvoer brengen van wijzigingen in de informatievoorziening. Bij wijzigingenbeheer worden de besluiten genomen over uit te voeren wijzigingen waarna deze als opdrachten voor uitvoering worden geïnitieerd. In dit proces vindt nauw overleg plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever komt daarbij uiteindelijk -mede op basis van de resultaten van een impact analyse van de opdrachtnemer- tot besluiten over doorvoering van de wijzigingen.


  Transitie
  Het proces transitie is gericht op de effectuering van de verandering voor de eindgebruikers, die is voorbereid in de processen van functionaliteitenbeheer en de achterliggende activiteiten van de ICT-leverancier. Transitie vormt het regiemechanisme op het in gebruik nemen van aangebrachte wijzigingen of vernieuwingen. Na de formele acceptatie van de wijziging en de voorbereiding op de ingebruikname vindt tijdens het transitieproces de feitelijke ingebruikname plaats.

  Sturende processen binnen BiSL

  Bij de sturing op de informatievoorziening in een organisatie gaat het om de sturing op de inhoud / functionaliteit (wat), de kosten (hoeveel), de planning (wie, wanneer) en de supply (hoe, waarmee). Deze vier soorten van sturing leiden tot een viertal te onderscheiden processen.


  Financieel management
  Financieel management heeft tot doel het maken, het onderhouden en het bewaken van een -vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief- kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van (geautomatiseerde) ICT-middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie. De kosteneffectiviteit wordt niet alleen bepaald door de kosten maar ook door de baten. De business case vindt men dus terug in dit proces.


  Planning & Control
  Het proces planning & control heeft tot doel het plannen, het bewaken en het bijsturen van de activiteiten van de organisatie die te maken hebben met het verzorgen van de informatievoorziening, zodat de noodzakelijke inzet van de informatievoorziening in de organisatie op tijd gerealiseerd wordt met een optimale inzet van capaciteit. Essentieel hierbij is dat de planning & control over verschillende domeinen plaatsvindt: niet alleen voor de functioneel-beheerinspanningen, maar ook voor de inspanningen die in de gebruikersorganisatie worden verricht in het kader van het inrichten en op peil houden van de informatievoorziening. Bovendien moeten de planningen afgestemd zijn op, en in lijn zijn met, de ICT-dienstverlening.


  Behoeftemanagement
  Behoeftemanagement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de bedrijfsprocessen van een organisatie ondersteund of ingevuld worden door een goede informatievoorziening en een goede functioneel beheerorganisatie. Behoeftemanagement is ervoor verantwoordelijk dat bestaande en nieuwe behoeften van het bedrijfsproces worden onderkend en dat hierover besluitvorming plaatsvindt. Een synoniem, dat in sommige organisaties wordt gebruikt is kwaliteitsmanagement.


  Contractmanagement
  Contractmanagement is verantwoordelijk voor het maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde informatievoorziening en de dienstverlening door de ICT-leverancier. Daarnaast is het contractmanagement verantwoordelijk voor het bewaken van deze afspraken en zo nodig het verbeteren van die afspraken. Belangrijke ‘producten’ van dit proces zijn bijvoorbeeld het ICT-servicecontract, de Service Level Agreement (SLA) of andere vormen van contracten en afspraken zoals Underpinning Contracts (UC’s), Operational Level Agreements (OLA’s) etcetera.

  Richtinggevende processen binnen BiSL

  Opstellen informatiestrategie

  Het cluster opstellen informatiestrategie is gericht op het opstellen van beleid voor de inhoud van de informatievoorziening op (middel)lange termijn. In dit beleid wordt ingespeeld op veranderingen in de eigen organisatie, op de omgeving en op de technologie, om ook op termijn aansluiting te borgen tussen de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen. Dit cluster bestaat uit vijf processen.


  Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen
  Het proces bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen brengt de ontwikkelingen in kaart die zich op langere termijn voordoen in de organisatie en de bedrijfsprocessen. Hierbij moet gedacht worden aan wijzigingen op het gebied van financiën, producten die gebruikt worden, procesinrichting, personele invulling en dergelijke. De in kaart gebrachte ontwikkelingen worden geanalyseerd en vertaald naar gevolgen voor de informatievoorziening. De onderkende gevolgen voor de informatievoorziening op langere termijn dienen als input voor het uiteindelijk opstellen van het informatiebeleid.


  Bepalen ketenontwikkelingen
  Bij het proces bepalen ketenontwikkelingen is de focus gericht op informatievoorziening over meerdere organisaties heen en op de informatie-uitwisseling met andere organisaties. Beoordeeld wordt wat de consequenties zijn voor de eigen informatievoorziening als gevolg van de uitwisseling met andere organisaties en wijzigingen in de informatievoorziening bij de ketenpartners. Het doel van dit proces is om op langere termijn de eigen bedrijfsprocessen blijvend aan te laten sluiten op de omgeving door een effectieve en efficiënte uitwisseling van de informatievoorziening met de ketenpartners.


  Bepalen technologieontwikkelingen
  Het proces bepalen technologieontwikkelingen bepaalt of er technologische ontwikkelingen plaatsvinden die vanuit het bedrijfsperspectief impact kunnen hebben op de organisatie en de informatievoorziening. Hoewel de focus van functioneel beheer ligt op de behoeften vanuit het bedrijfsproces (vraagkant) is het toch ook belangrijk om inzicht te hebben in technologische ontwikkelingen (aanbodkant). Nieuwe mogelijkheden die geboden worden door nieuwe technologie, uitfasering door de leverancier van in de organisatie gebruikte technologie of hoge kosten van een bepaalde technologie kunnen grote gevolgen hebben voor de informatievoorziening.


  Informatie lifecycle management
  Doelstelling van het proces informatie lifecycle management is het opstellen van een strategie voor de informatievoorziening. Voor de onderkende informatiedomeinen (vaak zijn deze gekoppeld aan bedrijfsprocessen) wordt vastgesteld wat in de toekomst de mogelijkheden zijn voor beheer, onderhoud en vernieuwing en waaraan behoefte bestaat. Bij de behoeftebepaling wordt aan de ene kant rekening gehouden met de ontwikkelingen op langere termijn op het vlak van de bedrijfsprocessen, met de omgeving van de organisatie en met de technologie. Aan de andere kant wordt rekening gehouden met de huidige staat van de informatievoorziening en de daarbinnen bestaande structurele knelpunten en problemen.


  Informatie portfoliomanagement
  Het proces informatie portfoliomanagement zorgt voor overkoepelende afstemming van, en uniformiteit over het geheel van de informatievoorziening in de gehele organisatie. Een belangrijk onderwerp is de structuur van de informatievoorziening. Hierbij wordt aangegeven op welke wijze de informatievoorziening wordt opgedeeld en wat de samenhang is tussen de verschillende onderdelen. Verder wordt aandacht besteed aan het totaal van alle gewenste en voorgenomen veranderingen en oplossingsmogelijkheden voor de gehele informatievoorziening. Op een overkoepelend niveau worden alle veranderingen afgestemd en wordt in de toekomst een optimale aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening gerealiseerd. Tenslotte wordt bij informatie portfoliomanagement gedefinieerd welke afspraken gemaakt worden over de inzet van ICT-hulpmiddelen. Het gaat dan over het opstellen van een infrastructuurarchitectuur en een ontwikkelarchitectuur.

  Opstellen IV-organisatiestrategie
  Het procescluster opstellen IV-organisatiestrategie bestaat uit vier processen die gericht zijn op het definiëren van de wijze waarop de besturing van en de besluitvorming over de informatievoorziening worden georganiseerd.


  Ketenpartnermanagement
  Informatie-uitwisseling tussen organisaties is vaak een absolute voorwaarde voor die organisaties. Ketenpartnermanagement maakt het mogelijk dat tussen verschillende organisaties informatie-uitwisseling plaatsvindt. Hiertoe worden samenwerkingen op het gebied van informatievoorziening gedefinieerd en onderhouden. Vaak ontbreekt in een dergelijke keten waarin informatie-uitwisseling plaatsvindt, een overkoepelende hiërarchische partij. Centrale sturing op de keten ontbreekt daardoor en het succes van de keten is daarmee afhankelijk van de wil tot samenwerking bij iedere autonome partij. Er zijn daarom goede afspraken nodig tussen de verschillende partijen binnen de uitwisselingsketen om de verschillende invloeden op de informatieketen beheerst te laten verlopen. Een speciale vorm van een keten is informatieuitwisseling met instanties die door wet- en regelgeving wordt opgelegd. Hierbij is geen sprake van het op de uitwisseling aan gewezen zijn voor het kunnen uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Er is dan ook geen keten op basis van vrijwilligheid, maar er is gedwongen ketenvorming. Toch is het ook in een dergelijke situatie nuttig om beleid te hebben, dat aangeeft hoe de organisatie met dergelijke uitwisseling om wil gaan.


  Relatiemanagement gebruikersorganisatie
  Het doel van het proces relatiemanagement gebruikersorganisatie is het vormgeven en bewaken van de consistentie, de samenhang en de communicatie tussen de IV-functie en de gebruikersorganisatie. Ontwikkelingen in de besturingsvorm van de gebruikersorganisatie worden gevolgd en vertaald naar een passende inrichting van en verantwoordelijkheden in de sturing van de informatievoorziening. Daarnaast worden de communicatiekanalen tussen gebruikersorganisatie en functioneel-beheerorganisatie vormgegeven in het proces relatiemanagement gebruikersorganisatie. Belangrijke aspecten waaraan aandacht wordt besteed zijn de formele structuur van de gebruikersorganisatie en de -al dan niet formele- beslissingsbevoegdheden van de gebruikersorganisatie. De structuur en beslissingsbevoegdheden bij het functioneel beheer zullen hierop afgestemd moeten zijn. Afgezien van de gewijzigde naam (voorheen gebruikersorganisatie ontwikkelingen) zijn er geen veranderingen in dit proces ten opzichte van het voorgaande model.


  Leveranciersmanagement
  In het proces leveranciersmanagement wordt bepaald welke ICT-leveranciers het meest geschikt zijn om de voor de informatievoorziening benodigde middelen en kennis in te brengen. Daarnaast wordt in dit proces bepaald welke rol en verantwoordelijkheden de gekozen ICT-leveranciers moeten hebben. Afspraken hierover met de leveranciers worden gemaakt en bewaakt in het proces leveranciersmanagement. Deze afspraken over leveranciersgerelateerde onderwerpen vormen de kaders voor de afspraken over dienstgerelateerde onderwerpen die worden gemanaged in het proces contractmanagement. Voorbeelden van afspraken in dit proces zijn mantelovereenkomsten en outsourcingscontracten.


  Strategie inrichting IV-functie
  Het doel van het proces strategie inrichting IV-functie is het vormgeven van de gewenste inrichting van de functie die de informatievoorziening regelt in de organisatie. Bij het vormgeven wordt aandacht besteed aan de organisatievorm, aan verantwoordelijkheden, aan uitvoering en aan samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen die betrokken zijn bij functioneel beheer. Functioneel beheer wordt doorgaans op meerdere plaatsen en ook op verschillende niveaus in een organisatie uitgevoerd. In het proces strategie inrichting IV-functie wordt een consistente, eenduidige en coherente manier van werken binnen het totale functioneel-beheerdomein geborgd.

  Verbindende processen op richtinggevend niveau

  Informatiecoördinatie
  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer en ook op verschillende niveaus in de businessorganisatie worden allerlei plannen gemaakt, die direct betrekking hebben op de informatievoorziening of die raakvlakken hebben met de informatievoorziening. In dit procescluster, kortweg informatiecoördinatie genoemd, worden deze plannen op elkaar afgestemd.

  Op verschillende niveaus binnen functioneel beheer en de businessorganisatie worden allerlei plannen opgesteld die direct of indirect de informatievoorziening raken. Bijvoorbeeld de portfolioplannen op corporate niveau, de verschillende plannen van systeemeigenaren voor de toekomst van hun informatiesystemen, de plannen voor de inrichting van de IV-organisatie en ook de plannen voor de inrichting van de bedrijfsprocessen. Alle partijen hebben verschillende en onderling uiteenlopende belangen die voor een effectieve informatievoorziening op elkaar afgestemd moeten worden.

  Eerstvolgende startdata BiSL Foundation:

  7 May 2024
  Training Business Information Services Library
  ITMG Locatie
  (Online Avondtraining)
  _____ _____ _____
  27 May 2024
  Training Business Information Services Library
  ITMG Locatie
  (Klassikaal - Den Haag)
  _____ _____ _____